Sứ mạng

Trung tâm Ngoại ngữ Hudson có sứ mạng cung cấp dịch vụ về đào tạo, bồi dưỡng tiếng Anh cho các đối tượng người học, mang lại môi trường dạy và học ngoại ngữ chất lượng, hiệu quả, tiên tiến và hội nhập, nhằm nâng cao trình độ ngoại ngữ cho nguồn nhân lực trong và ngoài tỉnh Bắc Ninh.