Lịch sử phát triển

       * Công ty Cổ phần Giáo dục quốc tế Hudson được thành lập theo Giấy chứng nhận mã số 2301101950, ngày 09/9/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh.

       * Trung tâm Ngoại ngữ Hudson được thành lập theo Quyết định số 1154/QĐ-SGDĐT, ngày 04/12/2019 của Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh.

       * Trung tâm Ngoại ngữ Hudson được phép hoạt động giáo dục theo Quyết định số 1219/QĐ-SGDĐT, ngày 30/12/2019 của Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh.

       * Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ Hudson được công nhận theo Quyết định số 1220/QĐ-SGDĐT, ngày 30/12/2019 của Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh.