Giới thiệu chung

* Tên Trung tâm: Trung tâm Ngoại ngữ Hudson (Hudson Center of Foreign language - Hudson CFL)

* Loại hình Trung tâm: Tư thục (trực thuộc Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Hudson)

* Địa chỉ: Số 106, Lý Chiêu Hoàng, phường Suối Hoa, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh